Privacy

Statement

Dazzled Day Weddingplanning, gevestigd aan Seghersstraat 3, 3443GK te Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dazzledday.nl
Seghersstraat 3
3443GK Woerden
+318 56 00 23 45

Erica van der Slot is de Functionaris Gegevensbescherming van Dazzled Day Weddingplanning.
Zij is te bereiken via erica@dazzledday.nl

Persoonsgegevens die Dazzled Day verwerkt

Dazzled Day Weddingplanning verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in (digitale) correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Dazzled Day verwerkt

Dazzled Day Weddingplanning verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

 • Etniciteit, middels de door jouw verstrekte persoonsgegevens dan wel door de door jouw verstrekte foto(‘s)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dazzledday.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dazzled Day Weddingplanning verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen bellen, e-mailen of via post contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Dazzled Day Weddingplanning neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dazzled Day Weddingplanning) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Dazzled Day Weddingplanning bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet langer dan 12 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dazzled Day Weddingplanning verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website van Dazzled Day Weddingplanning worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google

De website van Dazzled Day Weddingplanning maakt gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dazzled Day Weddingplanning en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@dazzledday.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Dazzled Day Weddingplanning wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dazzled Day Weddingplanning neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dazzledday.nl. Dazzled Day Weddingplanning heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Secure Sockets Layer, waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website, door bijvoorbeeld het invullen van een formulier op de website, wordt afgeschermd.) onder meer om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen vallen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient derhalve aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.